Fotoradar
Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z serwisu podaj swój e-mail:

wyrejestruj »

Rządowe Centrum Legislacji

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Kraśnik | Facebook

UM Kraśnik na Facebooku

Regulamin Rady Miasta

 

 

UCHWAŁA NR XXVII/176/2012
RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kraśnik.


Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.), § 29 u. 1 (zał. nr 6 pkt II) Instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.) – Rada Miasta Kraśnik uchwala,
co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Statut Miasta Kraśnik jest podstawowym zbiorem przepisów prawnych, określającym ustrój Miasta.

§ 2. Użyte w Statucie Miasta Kraśnik określenia oznaczają:

1. "Miasto" – należy przez to rozumieć Miasto Kraśnik, będące gminą o statusie miasta, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym;

2. "Rada" – należy przez to rozumieć Radę Miasta Kraśnik;

3. "Przewodniczący" – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Kraśnik;

4. "radny" – należy przez to rozumieć radnego Miasta Kraśnik;

5. "Burmistrz Miasta" – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kraśnik;

6. "Urząd" – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Kraśnik;

7. "ustawa" – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

8. "Statut" – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Miasta Kraśnik;

9. "komisja" – należy przez to rozumieć stałą lub doraźną komisję Rady Miasta Kraśnik;

10. "Tryb pracy Rady" – należy przez to rozumieć Tryb pracy Rady Miasta Kraśnik;

11. " jednostka organizacyjna Miasta" - należy przez to rozumieć jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Miasta Kraśnik,

12. „Biuro Rady” – należy przez to rozumieć Biuro Rady Miasta Kraśnik,

13. „Przewodniczący komisji” – należy przez to rozumieć Przewodniczącego komisji stałej lub doraźnej Rady Miasta Kraśnik.

§ 3. 1. Miasto Kraśnik, jako gmina w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność wykonuje zadania publiczne na swoim terytorium, organizując życie publiczne oraz zaspokajając zbiorowe potrzeby swoich mieszkańców.

2. Mieszkańcy stale zamieszkujący Miasto Kraśnik tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, która w sposób demokratyczny realizuje swoje potrzeby bezpośrednio poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem Rady i Burmistrza Miasta.

§ 4. 1. Miasto obejmuje obszar wyznaczony granicami ustalonymi w ramach podziału administracyjnego kraju. Położone jest w województwie lubelskim i obejmuje terytorium o powierzchni 26,10 km2.

2. Rada może tworzyć w drodze uchwały dzielnice i osiedla.

3. Wykaz aktów prawnych określających granice Miasta Kraśnik, opis tych granic i mapę z zaznaczeniem ich przebiegu przechowuje Burmistrz Miasta.

§ 5. 1. Herbem Miasta Kraśnik jest herb „Jelita” przedstawiający trzy skrzyżowane ze sobą złote kopie na tle czerwonym, z których środkowa skierowana jest grotem w dół a dwie boczne grotem ukośnie do góry.

2. Wzór herbu Miasta Kraśnik określa odrębna uchwała Rady.

3. Wzór flagi, insygniów władzy Burmistrza i Przewodniczącego Rady oraz pieczęciMiasta Kraśnik określa odrębna uchwała Rady.

§ 6. 1. Ustanawia się następujące wyróżnienia honorowe Miasta:

1) Honorowe Obywatelstwo Miasta Kraśnik,

2) Tytuł „Kraśniczanin Roku”,

3) Medal "Za zasługi dla Kraśnika".

2. Postać wyróżnień honorowych oraz tryb ich przyznawania i wręczania określa Rada w odrębnej uchwale.

Rozdział 2.

Cele i zadania Miasta

§ 7. Celem działania Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu.

§ 8. 1. Realizując cel określony w § 7, Miasto prowadzi sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym i wypełnia zadania niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Miasto wykonuje swoje zadania poprzez działalność:

1) swoich organów;

2) jednostek pomocniczych;

3) miejskich jednostek organizacyjnych;

4) innych podmiotów – w tym związków międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie zawartych umów i porozumień.

3. Przepisy ustaw, uchwały Rady Miasta lub porozumienia zawarte z administracją rządową mogą nakładać na miasto obowiązki z zakresu administracji rządowej, przy zapewnieniu środków finansowych w wysokości koniecznej do ich wykonania.

4. W celu wykonywania zadań Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

5. Burmistrz Miasta prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych miasta.

§ 9. Miasto może podejmować współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

Rozdział 3.

Ustrój Miasta

§ 10. 1. W sprawach objętych zakresem wyłącznej działalności samorządu gminnego najwyższą władzę stanowi wspólnota samorządowa mieszkańców miasta.

2. Mieszkańcy miasta wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio w drodze referendum, wyboru Rady Miasta i Burmistrza Miasta oraz pośrednio poprzez wybrane organy.

§ 11. 1. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów miasta, komisji rady miasta, zapytań i interpelacji oraz odpowiedzi na nie.

3. Udostępnianie informacji odbywa się w trybie aktualnie obowiązujących ustaw.

§ 12. 1. Rada jest reprezentantem zbiorowych interesów wspólnoty mieszkańców Miasta Kraśnik. w szczególności określa politykę rozwoju Miasta.

2. Siedzibą Rady jest Miasto Kraśnik.

3. Organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej mieszkańców Miasta jest Rada, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty miasta, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

§ 13. 1. Organem wykonawczym jest Burmistrz Miasta.

2. Miasto na zewnątrz reprezentuje Burmistrz Miasta.

3. Burmistrz Miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu.

4. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa jego Regulamin Organizacyjny.

5. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta.

6. Burmistrz Miasta powołuje swoich zastępców w drodze zarządzenia, określa ich liczbę oraz wskazuje pierwszego i kolejnych zastępców.

7. Sekretarz Miasta podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta jako kierownikowi Urzędu, zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę.

8. Skarbnik Miasta jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie powołania przez Radę na wniosek Burmistrza. Skarbnik Miasta wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu.

§ 14. 1. Burmistrz Miasta lub upoważniona przez niego osoba współpracuje z Radą Miasta i komisjami, w szczególności zapewniając:

1) przedstawienie projektów uchwał kierowanych przez Burmistrza Miasta pod obrady Rady;

2) informowanie o stanowisku Burmistrza w sprawie zgłaszanych wniosków, zapytań i interpelacji oraz działaniach podejmowanych w sprawach będących przedmiotem obrad.

1) Burmistrz Miasta udziela radnym pomocy niezbędnej dla wykonywania mandatu.

§ 15. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radny składa ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta Kraśnika i jego mieszkańców.”

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty przez radnego najmłodszego wiekiem,

wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję” . Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

3. Radny reprezentuje wyborców i ma prawo występować z wnioskami, interpelacjami i zapytaniami wobec organów Miasta.

4. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji, do których został wybrany lub desygnowany.

5. Radny, wykonując swój mandat, winien kierować się dobrem Miasta i jego mieszkańców.

6. W zakresie podejmowania zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji w organach zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych spółek prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą te osoby, radny podlega ograniczeniom określonym w przepisach prawa.

7. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie i komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

§ 16. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych w celu współdziałania w realizacji swoich zadań. Klub liczy co najmniej 4 radnych.

2. Radni tworzący klub informują o tym Radę, przedkładając Przewodniczącemu listę członków klubu wraz z protokołem z jego powołania

§ 17. 1. Rada liczy 21 Radnych.

2. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie jej działania.

3. Rada może wypowiadać się w każdej sprawie publicznej.

4. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. O zwołaniu sesji zawiadamia się pisemnie najpóźniej na 21 dni przed jej terminem. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone poprzez umieszczenie go wraz z materiałami w imiennej skrzynce doręczeń radnego usytuowanej w Urzędzie Miasta i jednoczesnym zawiadomieniu e-mailem lub sms-em radnego o tym fakcie.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego sesję zwołuje I Wiceprzewodniczący Rady Miasta,w przypadku nieobecności Przewodniczącego i I Wiceprzewodniczącego - II Wiceprzewodniczący Rady Miasta, a przypadku nieobecności Przewodniczącego i obydwu Wiceprzewodniczących – najstarszy wiekiem radny.

6. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Rada może pomimo to podjąć decyzję o odbyciu sesji. Może również podjąć decyzję o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

7. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady lub Burmistrza Miasta zwołuje się sesję nadzwyczajną. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad i przedkładane przez wnioskodawców projekty uchwał. Przewodniczący zwołuje sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

8. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających uczczenie szczególnie ważnych wydarzeń Przewodniczący zwołuje sesje uroczyste.

9. Zawiadomienie o sesji podaje się łącznie z tematyką obrad do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta, co najmniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem. Zawiadomienie o sesji może być dodatkowo na pisemną prośbę radnego przesłane drogą elektroniczną.

10. W sesji uczestniczą z prawem zabierania głosu Burmistrz Miasta i upoważnione przez niego osoby.

11. W sesji może uczestniczyć przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub inna osoba

przez niego upoważniona, z prawem zabierania głosu na sesji w sprawach dotyczących zakresu działania jednostki.

12. Do udziału w sesji Przewodniczący może zaprosić także przedstawicieli innych podmiotów, których dotyczą sprawy będące przedmiotem obrad. Mogą oni za zgodą Przewodniczącego zabierać głos w sprawach ich dotyczących.

13. W sesji mają prawo uczestniczyć mieszkańcy Miasta Kraśnik.

14. Obrady Rady są jawne. Rada postanawia o wyłączeniu jawności obrad, jeżeli konieczność ograniczenia jawności wynika z ustaw. W utajnionej części sesji mogą uczestniczyć: Burmistrz Miasta i upoważnione przez niego osoby, pracownicy Biura Rady, a także – za zgodą Rady – inne osoby po złożeniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy obrad.

15. W porządku obrad każdej sesji, z wyjątkiem sesji nadzwyczajnych i uroczystych, powinna znajdować się informacja Burmistrza Miasta o działalności między sesyjnej, w której Burmistrz Miasta informuje Radę o ważniejszych bieżących sprawach i zamierzeniach dotyczących Miasta oraz o pracach podjętych od ostatniej sesji Rady.

16. Rada Miasta może odbywać wspólne sesje z innymi radami gmin, miast lub powiatów.

§ 18. 1. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Przebieg sesji rejestruje się na nośniku informacji, przechowywanym przez okres 2 lat. Części tajne rejestruje się oddzielnie.

2. Protokół sesji zawiera:

1) listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, jako załącznik do protokołu;

2) porządek obrad;

3) informację o przebiegu sesji oraz skrót wypowiedzi;

4) numery i tytuły przyjętych uchwał oraz treść stanowisk;

5) inne dokumenty i materiały złożone do protokołu.

3. Protokół sesji, podpisany przez protokolanta, jest wykładany w Biurze Rady do wiadomości, nie później niż 7 dni przed kolejną sesją i przesyłany drogą elektroniczną na wniosek radnego.

4. Osoby obecne na sesji, które zabierały głos podczas obrad, mogą po wyłożeniu protokołu zgłaszać poprawki i uzupełnienia do treści protokołu. Osobom tym udostępnia się nagrania przebiegu obrad w celu sprawdzenia zgodności zapisów w protokole z przebiegiem obrad.

5. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje Przewodniczący. Przewodniczący informuje Radę o dokonanych poprawkach i uzupełnieniach.

6. Od decyzji Przewodniczącego, dotyczącej nieuwzględnienia poprawek i uzupełnień, przysługuje odwołanie do Rady, która podejmuje ostateczną decyzję.

7. Protokoły sesji przechowuje się w Biurze Rady.

8. Protokoły z sesji Rady (bez załączników) publikowane są na stronie internetowej Miasta po ich przyjęciu.

§ 19. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada:

1) Przewodniczący;

2) Burmistrz Miasta;

3) Komisja Rady;

4) Klub Radnych;

5) każdy radny;

6) każdy mieszkaniec Kraśnika posiadający czynne prawo wyborcze, którego wniosek poparło co najmniej 50-ciu innych mieszkańców Kraśnika posiadających czynne prawo wyborcze, w sprawach w których inicjatywa uchwałodawcza nie została zastrzeżona do wyłącznej kompetencji Rady lub Burmistrza Miasta.

2. Rada rozpatruje każdy projekt uchwały nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia.

3. Do projektu uchwały dołączone jest uzasadnienie.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, winien być dołączony projekt uchwały zaopiniowany w zakresie zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata wraz z uzasadnieniem oraz lista osób popierających, sporządzona w sposób umożliwiający stwierdzenie, że są na niej zamieszczeni wyłącznie mieszkańcy Kraśnika, a także stwierdzenie faktu poparcia dla projektu uchwały. Lista powinna wskazywać imię i nazwisko osoby występującej w imieniu wnioskodawcy oraz zawierać czytelne dane wnioskodawców – imię, nazwisko, adres, PESEL i czytelnypodpis. Przewodniczący zobowiązany jest dokonać weryfikacji listy poparcia przy pomocy właściwego Wydziału Urzędu.

5. Uchwała Rady zawiera:

1) numer, datę uchwalenia i tytuł;

2) podstawę prawną;

3) postanowienia uchwały;

4) określenie organów odpowiedzialnych za ich wykonanie;

5) termin wejścia w życie postanowień uchwały;

6) podpis Przewodniczącego obrad.

§ 20. 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, a w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady;

2) ustala porządek obrad sesji Rady;

3) przewodniczy sesjom Rady;

4) sprawuje policję sesyjną;

5) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady;

6) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał i podpisuje uchwały Rady;

7) jeżeli w jednej sprawie zostało zgłoszonych kilka wniosków, w pierwszej kolejności pod głosowanie poddaje się wniosek najdalej idący, to jest taki, którego przyjęcie wyklucza potrzebę głosowania nad pozostałymi;

8) w innych przypadkach głosowanie przeprowadza na każdy wniosek oddzielnie, w kolejności ich zgłaszania. Zaprzyjęty uważa się ten wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów „za” spośród tych wniosków, które uzyskały większa liczbę głosów „za” niż „przeciw”;

9) w przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory;

10) do przeliczania głosów Przewodniczący wyznacza Wiceprzewodniczącego Rady;

11) dba o umożliwienie każdemu z radnych wykonywania jego mandatu;

12) deleguje radnych do wypełniania mandatu poza terenem Miasta Kraśnik;

13) przyjmuje skargi mieszkańców Miasta, kierowane do Rady;

14) w imieniu Rady pełni funkcje reprezentacyjne.

2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóchWiceprzewodniczących.

3. Przewodniczący wykonuje swoje obowiązki przy pomocy wiceprzewodniczących.

4. Przewodniczący wyznacza kolejność pełnienia swoich funkcji przez wiceprzewodniczących na wypadek swojej nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków.

5. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący zobowiązani są do pełnienia dyżurów w Biurze Rady w wyznaczonym terminie.

§ 21. 1. Wewnętrznymi pomocniczymi organami Rady są:

1) Komisja Rewizyjna,

2) komisje stałe,

3) komisje doraźne.

§ 22. 1. Stałe Komisje Rada powołuje, określając przedmiot i zakres ich działania.

2. Rada powołuje członków komisji spośród radnych w składzie minimum 4 członków oraz ich przewodniczącego.

3. Komisja wybiera i odwołuje spośród swoich członków wiceprzewodniczącego. Przepisy § 20 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Posiedzenia komisji zwołuje i obrady prowadzi przewodniczący komisji z własnej inicjatywy, na wniosek przewodniczącego lub 1/4 składu komisji, w miarę potrzeb, ale nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków równocześnie przez przewodniczącego komisji i jego wiceprzewodniczącego, obrady komisji może w takim wypadku prowadzić także wyznaczony przez komisję jej członek.

5. W pracach komisji mogą uczestniczyć z prawem zabierania głosu radni niebędący jej członkami.

6. Obrady komisji są jawne. Przepis § 17 ust. 13 oraz inne przepisy prawa, dotyczące obradowania i podejmowania uchwał przez Radę, stosuje się odpowiednio.

7. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, który zawiera:

1) datę posiedzenia, porządek obrad i listę obecności (jako załącznik do protokołu);

2) informację o przebiegu posiedzenia;

3) informację o zgłoszonych wnioskach i wynikach ich przegłosowania;

4) treść przyjętych ustaleń oraz wniosków;

5) treść dokumentów i materiałów złożonych do protokołu w formie załącznika;

6) podpisy przewodniczącego obrad oraz protokolanta.

8. Części tajne posiedzenia zapisuje się oddzielnie.

9. Rada może powoływać do realizacji określonych zadań komisje doraźne, wyznaczając zakres ich zadań i okres, w jakim powinny one zostać wykonane, a także wysokość diety dla Przewodniczącego Komisji.

§ 23. 1. Przewodniczący komisji kieruje pracą komisji a w szczególności:

1) opracowuje projekt planu pracy komisji;

2) ustala terminy i porządek posiedzeń;

3) czuwa nad przebiegiem posiedzeń i ich przygotowaniem;

4) zapewnia członkom komisji otrzymywanie w odpowiednim terminie należycie przygotowanych materiałów niezbędnych do prac komisji.

2. Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenie komisji inne osoby, których obecność może być uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. Zaproszone osoby mają prawo zabrania głosu na posiedzeniu komisji.

§ 24. 1. Kompetencje kontrolne Rada wykonuje przy pomocy:

1) Komisji Rewizyjnej;

2) pozostałych komisji, które kontrolują działalność Burmistrza Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych i osiedli w zakresie przedmiotu działania komisji.

2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, a w szczególności do jej zadań należy:

1) opiniowanie wykonania budżetu Miasta i przygotowanie oraz przedstawienie Radzie wniosków w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium;

2) kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Burmistrza Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych;

3) badanie wywiązywania się Burmistrza Miasta z realizacji zadań ustawowych i statutowych;

4) badanie realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Miasta;

5) opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta.

§ 25. 1. Komisja przeprowadza kontrole zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik

Nr 2 do Statutu.

2. Regulamin Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio do kontroli prowadzonych przez inne komisje Rady.

§ 26. Obsługę prawną oraz kancelaryjną Rady, komisji oraz radnych zapewnia Burmistrz Miasta, wyznaczając w tym celu pracowników oraz radcę prawnego.

§ 27. Regulacje dotyczące funkcjonowania Rady określa Tryb pracy Rady Miasta, stanowiący załącznik Nr

1 do Statutu.

§ 28. 1. Radny powinien być przyjmowany przez Burmistrza Miasta lub jego zastępców bez zbędnej zwłoki, dla uzyskania informacji i materiałów niezbędnych do wykonywania mandatu.Udostępnienie informacji niejawnych odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. W przypadku konieczności przygotowania informacji radny winien zwrócić się do Burmistrza Miasta w formie pisemnej.

3. Burmistrz może uzależnić przekazanie sprawy do opracowania od opinii właściwej komisji lub Rady.

4. Jeśli przygotowanie informacji wymaga dłuższego czasu, radny zostaje powiadomiony w ciągu 14dni o przyczynach zwłoki i dacie przekazania materiałów.

§ 29. 1. Rada przystępuje do zmiany Statutu na podstawie wniosku złożonego przez podmioty, o których mowa w § 19 ust. 1.

2. Wniosek o dokonanie zmiany Statutu składany jest do Przewodniczącego, który nadaje mu dalszy bieg.

3. W celu rozpoczęcia procedury zmiany Statutu, Przewodniczący na najbliższej sesji po wpłynięciu wniosku o dokonanie zmiany, przedkłada Radzie projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej.

4. Doraźna Komisja Statutowa rozpatruje wniosek i przedkłada Radzie projekt uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Kraśnik. Komisja w trakcie prac nad wnioskiem może proponować własne rozwiązania.

Rozdział 3.

Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich

§ 30. 1. Nieopublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dokumenty udostępniane są na wniosek w godzinach pracy Urzędu lub jednostek organizacyjnych Miasta.

2. Prawo wglądu do dokumentów o których mowa w ust. 1 obejmuje możliwość zapoznania się z ich treścią, sporządzania notatek i odpisów, wyciągów lub kopii w tym również w formie elektronicznej.

3. Udostępnienie informacji i dokumentów następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.)

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

§ 31. Uchyla się uchwałę Nr XXV/165/2012 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kraśnik.

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 33. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/176/2012

Rady Miasta Kraśnik

z dnia 29 listopada 2012 r.

Tryb pracy Rady Miasta Kraśnik

Tryb pracy Rady Miasta Kraśnik określa zasady i tryb pracy Rady i jej komisji.

Rozdział 1.

Sesje

§ 1. Zawiadomienie o terminie pierwszej sesji nowo wybranej Rady radni otrzymują wraz ze Statutem.

§ 2. Sesje odbywają się w trybie i na zasadach określonych w § 17 Statutu.

§ 3. 1. Radny potwierdza swą obecność na sesji podpisem na liście obecności.

2. W przypadku nieobecności Radnego na sesji uprawnionym do usprawiedliwienia jest Przewodniczący Rady Miasta.

3. Radny winien najpóźniej w ciągu 7 dni przedłożyć Przewodniczącemu Rady Miasta pisemne usprawiedliwienie nieobecności.

§ 4. 1. Sesje odbywają się zgodnie z harmonogramem uchwalonym:

1) w pierwszym roku kadencji – w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia;

2) w następnych latach – na ostatniej zwyczajnej sesji roku poprzedniego.

2. Przewodniczący może zmienić termin lub odstąpić od zwołania sesji ujętej w harmonogramie sesji, jeżeli liczba i ważność złożonych projektów uchwał nie wymagałaby zwołania takiej sesji, z wyjątkiem sesji absolutoryjnej.

3. Sesje Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 5. 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnych, można postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 można postanowić w szczególności ze względu na konieczność rozszerzenia obrad, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające Radzie Miasta właściwe obradowanie i rozstrzyganie spraw.

3. W przypadku gdy sesja odbywa się na więcej niż jednym posiedzeniu w protokole odnotowuje się czas rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych posiedzeń.

4. Sesję otwiera, zamyka, przerywa i wznawia Przewodniczący, wypowiadając odpowiednią formułę: "otwieram sesję", "zamykam sesję", "przerywam sesję", "wznawiam sesję".

5. Otwierając sesję lub wznawiając sesję, Przewodniczący informuje o liczbie radnych uczestniczących w sesji.

§ 6. 1. W porządku obrad każdej sesji zwoływanej w trybie zwyczajnym, z wyjątkiem sesji uroczystych umieszcza się punkty: „interpelacje i zapytania radnych”, „odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych” oraz "informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta".

2. Radni oraz Burmistrz bądź upoważnione przez niego osoby mogą składać na sesji oświadczenia w punkcie „interpelacje i zapytania radnych” porządku obrad określonym w ust. 1.

3. Z wyjątkiem sesji uroczystych, ostatnim punktem porządku obrad przed zamknięciem sesji jest punkt "wolnewnioski".

§ 7. 1. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 2,3 i 4.

2. W przypadku rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący najpierw udziela głosu referującemu dany projekt, a następnie: przedstawicielom komisji opiniujących projekt, Burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej, przedstawicielom klubów radnych oraz radnym.

3. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu w celu zgłoszenia wniosków dotyczących:

1) sprawdzenia listy obecności;

2) zmiany kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad;

3) zamknięcia listy mówców;

4) odroczenia rozpatrywania punktu porządku obrad;

5) przerwania sesji;

6) wyłączenia jawności obrad zgodnie z postanowieniami §17 ust.14 Statutu;

7) wycofania projektu lub wniosku przez autora;

8) przedłużenia czasu trwania sesji.

4. Przewodniczący może poza kolejnością udzielić głosu:

1) Burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie;

2) radnym w celu zgłoszenia sprostowania swojej wypowiedzi.

3) w przypadku wypowiedzi „ad vocem”.

5. Wystąpienia radnych w dyskusji nad danym punktem obrad nie mogą trwać dłużej niż 5minut, z wyjątkiem wystąpień klubowych i radnych sprawozdawców przedstawiających projekt uchwały.

6. Powtórne wystąpienia radnego w uprzednio omawianej sprawie nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty.

7. Prawo zabrania głosu w dyskusji nad danym punktem porządku obrad ma każda osoba spoza Rady. Czas trwania wypowiedzi wynosi nie więcej niż 5 minut. Wypowiedzi takich nie może być więcej niż 3 w danym punkcie obrad. Decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Przewodniczący może udzielić głosu zaproszonym gościom w celu przedstawienia stanowiska .

§ 8. 1. O wnioskach, o których mowa w § 7 ust. 3 rozstrzyga Rada po wysłuchaniu wnioskodawcy – nie dotyczy to wniosku o przerwanie sesji z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 2, co należy do kompetencji Przewodniczącego.

2. Po złożeniu wniosku o zamknięcie listy mówców, Przewodniczący odczytuje listę osób oczekujących na zabranie głosu.

3. W przypadku zamknięcia dyskusji albo zamknięcia listy mówców, osoba biorąca udział w sesji może złożyć „swój głos” w formie pisemnej do protokołu.

§ 9. 1. Dla zapewnienia sprawności i porządku obrad Przewodniczący może:

1) zwrócić mówcy uwagę w sprawach dotyczących formy, czasu i treści wypowiedzi, szczególnie w przypadku powtarzania zgłoszonych wcześniej argumentów;

2) odebrać mówcy głos po uprzednim dwukrotnym, bezskutecznym przywołaniu go do porządku;

3) zarządzić odnotowanie w protokole niewłaściwego zachowania się uczestnika sesji.

2. Przewodniczący może zwrócić uwagę radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od tematu danego porządku obrad, przywołaniem radnego: "na temat proszę". Po dwukrotnym przywołaniu radnego: "na temat proszę" Przewodniczący może odebrać przemawiającemu głos.

§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodniczący może przerwać sesję.

2. Przewodniczący może przerwać sesję w razie zakłócenia porządku na sali obrad lub jej bezpośrednim otoczeniu, jeżeli utrudnia to prowadzenie obrad.

§ 11. 1. Dzienny czas trwania sesji, wraz z przerwami, rozpoczynającej się w godzinach przedpołudniowych, wynosi maksymalnie 9 godzin, a w godzinach popołudniowych – 4 godziny.

2. Rada może przedłużyć czas trwania sesji.

Rozdział 2.

Komisje

§ 12. Komisje Rady są powoływane i pracują w trybie określonym w § 21-25Statutu.

§ 13. 1. Wniosek o odwołanie przewodniczącego komisji albo rezygnację z tej funkcji, składa się w formie pisemnej.

2. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie przewodniczącego komisji lub przyjęcie jego rezygnacji następuje na najbliższej sesji.

3. Wybór nowego przewodniczącego komisji następuje na tej samej sesji.

§ 14. 1. Komisje pracują na podstawie przyjętego przez siebie i podanego do wiadomości Rady planu pracy. Plan pracy komisja ustala do 31 grudnia każdego roku na rok następny, a w pierwszym roku kadencji w ciągu miesiąca od powołania komisji uchwałą Rady.

2. Raz w roku, w terminie do końca stycznia za rok poprzedni, a w ostatnim roku kadencji do końca kadencji, Przewodniczący Komisji składają Radzie sprawozdanie z działalności komisji.

3. Przewodniczący może zlecić komisji podjęcie czynności poza planem pracy, o ile mieszczą się one w zakresie działania komisji.

§ 15. 1. O posiedzeniu komisji przewodniczący komisji zawiadamia najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie zawiera proponowany porządek obrad.

2. Przewodniczący Komisji stałych umieszczają w porządku obrad do zaopiniowania projekty uchwał, zgodne z zakresem działania danej komisji.

3. Projekty uchwał przedłożone pod obrady sesji Rady Miasta Przewodniczący Rady Miasta może kierować celem zaopiniowania do właściwych merytorycznie Komisji.

4. Projekty uchwał wnoszonych przez radnych i komisje powinny być przedstawiane do wiadomości Burmistrzowi Miasta.

5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może odstąpić od terminu, o którym mowa w ust. 1.

6. W dni sesyjne posiedzenia komisji mogą odbywać się tylko za zgodą Przewodniczącego Rady Miasta.

§ 16. Do posiedzeń komisji stosuje się odpowiednio Rozdział I „Trybu pracy Rady Miasta Kraśnik”.

§ 17. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. Wspólnemu posiedzeniu przewodniczy osoba uzgodniona przez przewodniczących zainteresowanych komisji.

§ 18. Komisje mogą wyłaniać ze swego składu podkomisje, dla opracowania zagadnień szczegółowych, określając zakres ich działania oraz wyznaczając ich przewodniczących.

§ 19. 1. Protokół z posiedzenia komisji sporządzany jest zgodnie z § 22 ust. 7Statutu, nie później niż 7 dni przed następnym posiedzeniem.

2. Rozpatrzenie uwag do protokołu komisji następuje zgodnie z zasadami określonymi w §18 ust.4 i 5 Statutu.

3. Przewodniczący komisji podpisuje protokół po jego przyjęciu.

4. Protokół ze wspólnego posiedzenia kilku komisji podpisują przewodniczący uczestniczący w posiedzeniu komisji. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

§ 20. 1. Radny potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Komisji podpisem na liście obecności.

2. Przewodniczący komisji może zarządzić sprawdzenie listy obecności także w czasie trwania posiedzenia.

3. Opinie komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

4. Opinie na wspólnym posiedzeniu przyjmowane są w oddzielnych głosowaniach każdej z komisji.

5. Odrzucone w głosowaniu wnioski i poprawki umieszcza się w protokole na żądanie wnioskodawcy lub osób głosujących za ich przyjęciem, jako wnioski mniejszości.

6. Opinie komisji dotyczące projektów uchwał, wraz z ewentualnymi wnioskami mniejszości, umieszcza się w protokole oraz przesyła Burmistrzowi.

7. Komisje wydają opinie w sprawach do nich skierowanych w terminie 14 dni.. Członkom komisji materiały powinny być dostarczone najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem.

8. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwrócić się do komisji o skrócenie terminów, o których mowa w ust. 7.

§ 21. 1. Dzienny czas trwania posiedzenia komisji, wraz z przerwami, wynosi maksymalnie 3 godziny.

2. Komisja może przedłużyć czas posiedzenia, jednak nie więcej niż o 1 godzinę.

3. Komisje mogą odbywać posiedzenia wyjazdowe na terenie Miasta Kraśnika.

4. Postanowienia ust 1 i 2 nie dotyczą posiedzeń wyjazdowych.

§ 22. 1. Członek komisji, w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających udział w pracach komisji, może wnioskować do Przewodniczącego o urlopowanie go na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc. Urlopowany nie jest wliczany do quorum komisji.

2. Na wniosek radnego lub komisji Przewodniczący umieszcza w porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały dotyczący zmian w składach komisji.

Rozdział 3.

Uchwały

§ 23. Rada podejmuje uchwały na zasadach określonych w ustawie i Statucie.

§ 24. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Miasta rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym odnotowywanych w protokole sesji.

§ 25. Wnoszący projekt uchwały wskazuje osobę referującą oraz może wskazać komisje, do których należy projekt skierować.

§ 26. 1. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej, składa się do Biura Rady Miasta.

2. Projekt uchwały powinien zawierać parafę Radcy prawnego a w szczególnych wypadkach powinno się dołączyć opinię prawną radcy prawnego.

3. Na wniosek Komisji lub 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący występuje do Burmistrza o zlecenie wykonania dodatkowej opinii prawnej w sprawie projektu przez kancelarię zewnętrzną.

4. Opinie, o których mowa w ust. 2-3, nie są dla Rady wiążące.

§ 27. Komisja opiniuje projekt uchwały i wyznacza radnego sprawozdawcę, który podczas sesji przedstawia stanowisko komisji, proponowane przez komisję poprawki oraz wnioski mniejszości.

§ 28. 1. Propozycje poprawek i autopoprawek do projektu uchwały składają wnoszący projekt w formie pisemnej do czasu zakończenia dyskusji nad projektem uchwały. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Przewodniczącego dopuszcza się zgłoszenie poprawek i autopoprawek w formie ustnej.

2. Autor poprawki może ją wycofać do czasu rozpoczęcia głosowania nad tą poprawką w formie adekwatnej do jej zgłoszenia.

§ 29. Wnoszący projekt uchwały może – do czasu rozpoczęcia głosowania nad całością projektu – wycofać wniesiony przez siebie projekt.

§ 30. Oryginał uchwały Burmistrz Miasta ewidencjonuje w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji.

§ 31. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały począwszy od początku kadencji rady (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały. Nagłówek uchwały powinien być opatrzony także datą podjęcia (dzień, miesiąc, rok). Uchwała powinna być opatrzona okrągłą pieczęcią Rady Miasta Kraśnik.

§ 32. Projekty uchwał zawierających oświadczenia, stanowiska, deklaracje itp. nie wymagają zachowania procedury określonej w § 25 - 28.

Rozdział 4.

Głosowania

§ 33. Po zarządzeniu głosowania można zabrać głos tylko dla złożenia wniosków, o których mowa w § 7 ust.

3 pkt 1,4 i 6, lub zapytania o treść wniosku bądź projektu będącego przedmiotem głosowania. Głos może być udzielony jedynie przed rozpoczęciem głosowania.

§ 34. 1. Głosowanie nad projektem uchwały odbywa się w następującej kolejności:

1) poprawki, których przyjęcie rozstrzyga o poddaniu pod głosowanie innych poprawek;

2) pozostałe poprawki;

3) projekt uchwały w całości, wraz z przyjętymi uprzednio poprawkami.

§ 35. Przewodniczący może odroczyć głosowanie nad całością projektu uchwały, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie występują sprzeczności między poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 36. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przez radnego.

2. Po głosowaniu Przewodniczący ogłasza jego wyniki.

§ 37. 1. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach przewidzianych ustawami w formie pisemnej.

2. Na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska osób, których dotyczy głosowanie.

3. Przy każdym nazwisku umieszcza się słowa "za", "przeciw", "wstrzymuję się".

4. Postawienie krzyżyka w trybie głosowania pisemnego:

1) przy słowie "za" – oznacza głos za;

2) przy słowie "przeciw" – oznacza głos przeciw;

3) przy słowie "wstrzymuje się" – oznacza wstrzymanie się od głosowania.

§ 38. 1. Do przeprowadzenia głosowań tajnych powołuje się komisje skrutacyjne w składzie minimum

3 radnych. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Przed przystąpieniem do głosowania, komisja skrutacyjna informuje radnych o sposobie przeprowadzenia głosowania oraz o warunkach ważności głosu.

3. Burmistrz Miasta zapewnia warunki umożliwiające tajność głosowania.

4. Komisja skrutacyjna oblicza głosy, sporządza protokół i przekazuje wyniki Przewodniczącemu.

5. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.

§ 39. Przy ustalaniu wyników głosowania obowiązują następujące zasady:

1) "zwykła większość głosów" – znaczy, że liczba głosów "za" jest większa niż liczba głosów "przeciw";

2) "bezwzględna większość głosów" – znaczy, że liczba głosów "za" jest większa niż suma pozostałych ważnie oddanych głosów, tj. "przeciw" i "wstrzymujących się";

3) "bezwzględna większość ustawowego składu Rady" – znaczy, że liczba głosów oddanych "za" jest większa niż wynosi połowa ustawowego składu Rady.

Rozdział 5.

Głosowania w sprawach osobowych

§ 40. 1. Wniosek o odwołanie wybranych lub powołanych przez Radę osób wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. Wniosek składa się Przewodniczącemu.

2. Na wniosek osoby odwoływanej lub 1/4 ustawowego składu Rady – wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną

3. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego, o rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada Miasta może powołać komisję dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

4. Komisja powoływana w trybie ust. 3 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu

Rady.

5. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wysłuchać radnego.

§ 41. 1. Wniosek o odwołanie wybranych lub powoływanych przez Radę osób, rozpatrywany jest na najbliższej sesji Rady, jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Rada zapewnia zainteresowanym możliwość złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Rozdział 6.

Interpelacje i zapytania

§ 42. 1. Interpelacje składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu lub ustnie na sesji.

2. Interpelujący odpowiada prawnie za treść zgłoszonej interpelacji.

3. Interpelacja winna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające zeń pytania.

4. Czas wygłoszenia interpelacji nie może przekroczyć 5 minut

5. Przewodniczący przekazuje niezwłocznie interpelację adresatowi.

§ 43. 1. Interpelowany zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na interpelację ustnie na posiedzeniu sesji lub w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w razie niemożliwości dotrzymania tego terminu, poinformować interpelującego o przyczynie zwłoki i przewidywanej dacie udzielenia odpowiedzi, ale nie później niż 2 miesiące od daty jej złożenia.

2. Odpowiedź na interpelację winna zawierać krótką ocenę przedstawionego stanu faktycznego oraz odpowiedź na postawione w interpelacji pytania wraz z uzasadnieniem.

3. Kopie odpowiedzi na interpelację interpelowany przekazuje Przewodniczącemu.

4. W razie uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadawalającą, interpelowany zobowiązany jest udzielić wyjaśnień. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 44. 1. Przewodniczący przynajmniej raz na kwartał informuje Radę o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.

2. Interpelacje i zapytania na piśmie oraz odpowiedzi udzielane na nie zamieszczane są przez Sekretarza Miasta na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraśnik.

3. Na wniosek radnego lub Burmistrza, albo upoważnionego przez niego zastępcy, Sekretarza Miasta czy Skarbnika Miasta, treść interpelacji, jak też udzielona odpowiedź, przedstawiane są na sesji.

§ 45. 1. Zapytania składa się w celu uzyskania informacji o stanie faktycznym konkretnej sprawy.

2. Zapytania mogą być zadawane ustnie lub składane w formie pisemnej Przewodniczącemu na sesji.

3. Osoba składająca zapytanie odpowiada prawnie za jego treść.

4. Czas wygłaszania zapytania nie może przekroczyć 2 minut.

5. Odpowiedzi na zapytania udzielane są niezwłocznie, a w razie braku takiej możliwości lub na wniosek pytającego – w trybie, o którym mowa w § 43, w terminie 14dni od dnia zgłoszenia zapytania.

6. Nad zapytaniem i udzieloną odpowiedzią nie przeprowadza się dyskusji. Prawo zadania pytania uzupełniającego przysługuje wyłącznie składającemu zapytanie. Pytanie uzupełniające nie może trwać dłużej niż

1 minutę.

Rozdział 7.

Skargi i wnioski

§ 46. 1. Przewodniczący dokonuje wstępnej kwalifikacji skargi w zakresie ustalenia właściwości Rady w sprawie i niezwłocznie nadaje skardze dalszy bieg.

2. Skarga, której rozpatrzenie należy do właściwości Rady, kierowana jest przez Przewodniczącego do:

1) właściwej ze względu na przedmiot skargi komisji – w celu zbadania skargi, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego w sposób umożliwiający przedstawienie skargi, wraz z projektem uchwały Rady, na sesji wypadającej w okresie jednego miesiąca od dnia złożenia skargi, a jeżeli w tym okresie nie ma żadnej sesji to na sesji najbliższej;

2) Burmistrza Miasta bądź kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Miasta, w celu złożenia wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych dotyczących przedmiotu skargi, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego nie dłuższym niż 14 dni, od dnia przekazania informacji o skardze.

3. Przewodniczący zawiadamia skarżącego o podjętych czynnościach.

§ 47. W razie nieotrzymania wyjaśnień we wskazanym przez Przewodniczącego terminie skarga może zostać rozpatrzona na podstawie materiałów złożonych przez skarżącego.

§ 48. 1. Komisja Rady rozpatrująca skargę może:

1) wystąpić do Burmistrza bądź kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej miasta o złożenie dodatkowych wyjaśnień w zakresie zarzutów stanowiących przedmiot skargi oraz o udostępnienie dokumentacji źródłowej w danej sprawie;

2) wystąpić do rady z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu skargi przez Komisję Rewizyjną bądź inną komisję Rady;

3) wysłuchać wyjaśnień skarżącego.

2. Komisja badająca skargę przygotowuje projekt uchwały Rady w tej sprawie wraz z uzasadnieniem.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania prowadzonego przez właściwą komisję, że Rada nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi, przewodniczący komisji zwraca ją Przewodniczącemu w celu jej skierowania do właściwego organu z powiadomieniem skarżącego.

§ 49. Przewodniczący przekazuje do wiadomości Burmistrza bądź kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

§ 50. 1. W sprawach, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez skarżącego, Przewodniczący z urzędu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może skierować skargę do rozpatrzenia na najbliższej sesji Rady, z pominięciem trybu przewidzianego w Rozdziale 7 Trybu pracy Rady Miasta; w takim przypadku Przewodniczący przygotowuje projekt uchwały, o którym mowa w §48 ust.2.

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący przedkłada do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja Rewizyjna opiniuje przekazany projekt uchwały na najbliższym posiedzeniu Komisji.

§ 51. 1. Rada Miasta na sesji podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi, w której:

1) uznaje skargę za zasadną, z ewentualnym zleceniem sposobu jej załatwienia;

2) uznaje skargę za bezzasadną, jeżeli zarzuty skargi nie znajdują potwierdzenia w toku jej rozpatrywania.

2. Przewodniczący niezwłocznie po podjęciu uchwały przekazuje ją skarżącemu.

§ 52. Przewodniczący raz na kwartał przekazuje Radzie informację na temat złożonych skarg do Rady, a przekazanych na podstawie odpowiednich przepisów, do rozpatrzenia przez inny właściwy organ.

§ 53. Przepisy § 46-49 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania przez Radę wniosków.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/176/2012

Rady Miasta Kraśnik

z dnia 29 listopada 2012 r.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik, zwany dalej " Regulaminem", określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej " Komisją".

§ 2. 1. Komisję Rewizyjną zwaną dalej Komisją powołuje Rada Miasta zwykłą większością głosów w drodze uchwały. W skład Komisji wchodzą wyłącznie radni.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Miasta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera Komisja spośród członków Komisji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. W skład Komisji nie mogą wchodzić Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta.

§ 3. 1. Komisja podlega Radzie Miasta i stanowi jej organ kontrolny.

2. Zakres działania Komisji obejmuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone. W zakresie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Komisja przygotowuje wniosek o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową przedstawia go Radzie Miasta.

§ 4. 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia i proponuje porządek obrad.

2. Komisja wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy z uwzględnieniem wniosków Rady Miasta.

3. O terminie i temacie posiedzenia Komisji należy zawiadomić jej członków przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

4. Uchwały i opinie Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 5. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji Rewizyjnej, w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

5. W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 6. 1. Komisja pracuje w zespołach i na posiedzeniach plenarnych. Komisja może poprzez Przewodniczącego Rady Miasta zwrócić się do specjalistów o przeprowadzenie ekspertyzy konkretnego problemu.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na sesji rady.

§ 7. 1. Zespoły kontrolne działają na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego Komisji, określającego:

1) imiona i nazwiska członków,

2) rodzaj, przedmiot i zakres kontroli,

3) termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

2. Zespół przedstawia na posiedzeniu plenarnym Komisji protokoły oraz wyniki i wnioski z przeprowadzonej kontroli. Komisja przedstawia swoje stanowisko Radzie Miasta do wiadomości lub w postaci projektu uchwały.

§ 8. 1. Czynności kontrolne przeprowadza się zgodnie z planem kontroli, w sposób umożliwiający funkcjonowanie jednostki kontrolowanej.

2. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe, zapewnia kierownik jednostki. Przy czynnościach kontrolnych ma prawo uczestniczyć przedstawiciel tej jednostki.

3. Kierownicy kontrolowanych jednostek są zobowiązani zapewnić warunki przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) umożliwić dostęp do pomieszczeń kontrolowanej jednostki,

2) umożliwić wgląd do dokumentów i akt dotyczących kontrolowanej jednostki, z wyjątkiem akt i dokumentów zastrzeżonych ochroną ustawową,

3) udzielić informacji i wyjaśnień,

4) zapewnić bieżącą obsługę.

4. W związku z wykonywaną działalnością kontrolną Komisja (Zespół) ma prawo:

1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanej jednostki,

2) wglądu do wszystkich dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w zakresie przeprowadzanej kontroli oraz sporządzania ich odpisów w razie konieczności z wyjątkiem umów objętych ochroną ustawową,

3) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników, a także od ich bezpośrednich przełożonych,

4) wzywania i protokolarnego wysłuchania innych osób związanych z zakresem przeprowadzonej kontroli,

5) zabezpieczenie dokumentów i innych dowodów z kontroli jednostki.

6) sporządzania odpisów i kopii wymaganych dokumentów.

§ 9. 1. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

2. Wykonanie czynności kontrolnych nie może naruszać istotnie porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 10. 1. W przypadku wniesienia do Rady skargi na zadania lub działalność Burmistrza Miasta, Komisja każdorazowo prowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego objętego skargą.

2. W ramach postępowania jak w ust. 1 Komisja:

1) analizuje odpowiedź Burmistrza Miasta na skargę oraz zebraną dokumentację w sprawie, może również dokonywać ustaleń poprzez wyjaśnienia stron, opinie, ekspertyzy.

2) przedstawia swoją opinię na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Radzie, w celu rozpatrzenia skargi.

3) koszty związane z zasięgnięciem opinii, ekspertyz przez Komisję ponosi Urząd Miasta.

3. W sprawach załatwienia skargi na zadania lub działalność Burmistrza Miasta stosuje się przepisy dział VIII Skargi i wnioski, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 11. 1. Dokonując kontroli, Komisja uwzględnia kryteria:

1) legalności;

2) celowości;

3) gospodarności;

4) rzetelności.

§ 12. 1. Komisja przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli (kontrole planowane).

2. Komisja na zlecenie Rady wykonuje także kontrole doraźne, nieobjęte rocznym planem kontroli. Zlecając kontrole, Rada winna określić przedmiot i zakres kontroli.

§ 13. 1. Roczny plan kontroli ustala Komisja. Plan ten określa przedmiot, zakres oraz termin przeprowadzenia kontroli.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Radę, najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku, a sprawozdanie z jego realizacji Komisja przedstawia Radzie do dnia 31 stycznia roku następnego.

3. Uchwalony roczny plan kontroli przekazywany jest Burmistrzowi Miasta i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

4. Burmistrz Miasta i właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta w terminie miesiąca przed rozpoczęciem kontroli przekazują Komisji wstępne materiały, dotyczące przedmiotu kontroli ujętej w planie pracy.

§ 14. 1. Przed rozpoczęciem kontroli Komisja przygotowuje szczegółowy plan kontroli, zawierający następujące informacje:

1) zakres kontroli;

2) termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia czynności kontrolnych;

3) cel kontroli, tj. określenie kierunku badań kontrolnych i problemów wymagających oceny;

4) wstępną analizę stanu prawnego z wykazem aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli.

2. Przewodniczący komisji, na podstawie szczegółowego planu kontroli, występuje do Burmistrza Miasta lub kierownika kontrolowanej jednostki o przekazanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, przekazywane są Komisji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. w przypadku niedostarczenia materiałów w terminie, Komisja może nie uwzględnić ich w toku kontroli.

4. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane przez Komisję bądź przez upoważnionego członka Komisji (sprawozdawcę), w obecności kierownika kontrolowanej jednostki bądź upoważnionej przez niego osoby. Sprawozdawca przedstawia wyniki swojej pracy Komisji.

5. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli udostępniane są kontrolującym protokolarnie. informacje i dokumenty niejawne udostępnia się na zasadach przewidzianych właściwą ustawą.

§ 15. 1. O zamiarze kontroli Komisja zawiadamia pisemnie Burmistrza i kierownika kontrolowanej jednostki nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli.

2. Czynności kontrolne nie powinny trwać dłużej niż 6 miesięcy.

§ 16. W uzasadnionych przypadkach Komisja, w związku z prowadzoną kontrolą, może postanowić o zasięgnięciu opinii specjalisty w danej dziedzinie, zlecając mu sporządzenie opinii na piśmie. Opinię specjalisty załącza się do akt kontroli.

§ 17. 1. Po zakończeniu kontroli Komisja sporządza protokół kontroli, zawierający:

1) nazwę jednostki kontrolowanej;

2) miejsce, termin, przedmiot i zakres kontroli;

3) ustalenie stanu faktycznego oraz opis stanu prawnego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości;

4) wyjaśnienia kontrolowanych na temat stanu faktycznego i prawnego;

5) wnioski i zalecenia pokontrolne;

6) podpisy członków Komisji oraz kierownika podmiotu kontrolowanego;

7) klauzulę o możliwości złożenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, datę sporządzenia protokołu oraz wyszczególnienie załączników do protokołu.

2. Informacje niejawne zawarte w protokole kontroli opatrzone są właściwą klauzulą tajności i są dostępne tylko na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.

3. Protokół kontroli sporządzany jest w trzech egzemplarzach i doręczany:

1) kontrolowanemu;

2) Burmistrzowi Miasta.

4. Kontrolowany potwierdza odbiór protokołu kontroli i przedstawia Komisji swoje stanowisko odnośnie ustaleń kontroli w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

5. W przypadku złożenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa w ust. 4, Komisja rozpatruje zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

6. Jeżeli Komisja stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmiany protokołu kontroli poprzez sporządzenie jego tekstu jednolitego.

7. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, Komisja przekazuje Burmistrzowi Miasta i kierownikowi jednostki kontrolowanej swoje stanowisko na piśmie.

8. Komisja przekazuje protokół kontroli wraz ze złożonymi zastrzeżeniami i stanowiskiem dotyczącym sposobu ich rozpatrzenia Przewodniczącemu Rady, który w porządku obrad najbliższej sesji umieszcza punkt dotyczący przedstawienia wyników kontroli i przyjęcia przez Radę uchwały w sprawie kontroli, która dotyczy w szczególności zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych.

9. Komisja może zwrócić się do Rady o podjęcie uchwały w sprawie będącej przedmiotem kontroli.

10. Protokół kontroli, wraz ze złożonymi zastrzeżeniami i stanowiskiem dotyczącym sposobu ich rozpatrzenia, oraz projektem uchwały dotyczącej kontroli, przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony jej członek.

11. Protokół kontroli Komisji stanowi załącznik do protokołu sesji i jest dostępny na stronie internetowej Miasta Kraśnik.

§ 18. Burmistrz bądź kierownik kontrolowanej jednostki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia przez Radę uchwały w sprawie kontroli, przedstawia na sesji informację o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących poszczególnych kontroli.

 

 

 

Miasto Kraśnik
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik
NIP 715 190 70 32
tel. 81 825 15 72
fax: 81 825 27 09
kancelaria@krasnik.um.gov.pl


Punkt Obsługi Mieszkańców
Al. Niepodległości 44
(parter budynku CKiP)
Godziny pracy POM:
poniedziałek-piątek
7:30-15:30
tel.: 81 884 62 12


Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Burmistrz-wtorek: 14.00-18.00
I Zastępca-wtorek: 14.00-18.00
II Zastępca-wtorek: 14.00-18.00


Sprawami skarg i wniosków
w Urzędzie Miasta Kraśnik zajmuje się Wydział Organizacyjny

Aktualizacja: 12.05.2014
Copyright © Urząd Miasta Kraśnik
strona główna | BIP | english version | sprawy urzędowe | przetargi | mapa strony | wykaz telefonów | napisz do nas

Ta strona używa plików COOKIE w celu jej prawidłowego działania (podtrzymanie sesji użytkownika) oraz plików cookie systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Close